تعمیر مدل 47pfl7422
تعمیر مدل 47pfl7422

خرابی در این مدل تلویزیون فیلیپس به این صورت بود که تلویزیون روشن نمی شد و از داخل تلویزیون صدای جیر جیر به گوش می رسید .

تعمیر مدل 32pf9531
تعمیر مدل 32pf9531

خرابی در این مدل تلویزیون فیلیپس به این صورت بود که تلویزیون روشن میشد ولی هیچ تصویری نداشت .

تعمیر مدل 42pfl8404
تعمیر 42pfl8404

خرابی در این مدل تلویزیون فیلیپس به این صورت بود که پس از روشن کردن تلویزیون و بالا آمدن لوگو فیلیپس , نور تصویر قطع میشد .

تعمیر 46pfl8605
تعمیر 46pfl8605

خرابی در این مدل تلویزیون فیلیپس به این صورت بود که پس از روشن کردن تلویزیون نور صفحه قطع میشد . در برخی مواقع هم پس از مدتی که تلویزیون روشن بود به یکباره نور تلویزیون قطع میشد و فقط صدا می ماند .