تعمیر مدل sl47e50
تعمیر مدل sl47e50

خرابی در این مدل تلویزیون اسمارت به این شکل بود که تلویزیون روشن نمی شد .